Savete mesnih zajednica biraju sva naselja opštine

Glasanje za članove Saveta MZ

Iz­bo­ri za čla­no­ve sa­ve­ta me­snih za­jed­ni­ca u no­vok­ne­že­vač­koj op­šti­ni odr­ža­će se u ne­de­lju 20. ok­tobra. U pet me­snih za­jed­ni­ca, sa ukupno de­vet na­se­lja, na 14 bi­rač­kih me­sta bi­će otvo­re­na birališta od 7 do 20 sa­ti.

Na 14 li­sta po­li­tič­kih par­ti­ja i gru­pa gra­đa­na, ko­je je utvr­di­la Op­štin­ska iz­bor­na ko­mi­si­ja u No­vom Kne­žev­cu, na­la­zi se 78 kan­di­da­ta ko­ji na­sto­je da pri­do­bi­ju po­ve­re­nje su­gra­đa­na.

Po pro­por­ci­o­nal­nom si­ste­mu u No­vom Kne­žev­cu se bi­ra se­dam, a u Ba­nat­skom Aran­đe­lo­vu, Srpskom Kr­stu­ru, Maj­da-Ra­beu i Đa­li po pet čla­no­va sa­ve­ta. 

U no­vok­ne­že­vač­koj op­šti­ni na vla­sti je ko­a­li­ci­ja DS, LSV i SVM, a na pro­šlim iz­bo­ri­ma u svim mesnim za­jed­ni­ca­ma ve­ći­nu i čel­ne funk­ci­je su ima­le de­mo­kra­te, uz zna­čaj­no pri­su­stvo čla­no­va SVM. Iz­la­zak na bi­ra­li­šta će otu­da bi­ti test za tre­nut­no ras­po­lo­že­nje i opre­de­lje­nje gra­đa­na pre­ma ak­te­ri­ma po­li­tič­kog ži­vo­ta u ovoj sre­di­ni.

Naj­jvi­še li­sta ima u naj­ve­ćoj me­snoj za­jed­ni­ci No­vi Kne­že­vac, gde su li­ste pod­ne­li SVM, DS, SNS i SPS, a gla­sa­će se na se­dam bi­rač­kih me­sta, od ko­jih su šest u No­vom Kne­žev­cu i jed­no u Fi­li­ću.

U Ba­nat­skom Aran­đe­lo­vu ko­ja ob­u­hva­ta još na­se­lja Si­get i Pod­lo­kanj, gla­sa­će se u sva tri na­se­lja, a u kon­ku­ren­ci­ji su li­ste SVM, SNS i DS. Bi­ra­či u Srp­skom Kr­stu­ru ta­ko­đe će se opre­de­lji­va­ti iz­me­đu kandi­­da­ta sa tri li­ste SNS, DS i SPS. U MZ Maj­dan-Ra­be ko­ja ob­u­hva­ta dva na­se­lja sa iz­ra­zi­to mađarskim sta­nov­ni­štvom li­ste su pod­ne­li SVM i DS, dok će se u Đa­li opre­de­lji­va­ti iz­me­đu li­ste SNS i GG „Za­jen­do za Đa­lu dr To­mas Val­ter”.

Izvor – Milorad Mitrović, novinar novosadskog lista „Dnevnik“

Share

Nema komentara »

RSS feed for comments on this post.
TrackBack URL

Leave a comment