Opština Novi Kneževac promoviše svoje turističke potencijale

Logo

Regionalnoj razvojnoj agenciji „Panonreg“ iz Subotice, čiji je opština Novi Kneževac jedan od osnivača i članova dodeljena su sredstva u iznosu od 2.000.000,00 dinara na osnovu projekta: „Jačanje kapaciteta destinacijskog udruživanja lokalnih samouprava i povezivanje radi razvoja turističke ponude Severne Vojvodine“.

Sredstva je dodelio Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Na osnovu ovog projekta kancelarija u Novom Kneževcu u saradnji sa drugim lokalnim samoupravama iz okruženja konstantno sprovodi aktivnosti koje za cilj imaju povezivanje i unapređenje turističke ponude na teritoriji udruženih opština. U sklopu tih aktivnosti organizovane su razne obuke, seminari kao i jedna edukativna poseta Republici Mađarskoj.

e-katalog 1 str

Na obukama su pružaoci smeštaja, ugostitelji kao i svi oni zainteresovani za obavljanje turističkih aktivnosti mogli da se upoznaju sa zakonskom ragulativom, standardima i normama u turizmu.

U Mađarskoj u mestu Kiskunmajsa predstavnici svih opština okupljenih oko ovog projekta imali su mogućnost da se upoznaju sa konkretnim primerima kako se jedan poljoprivredni kraj, sličan našem, razvio u jedan od najpoznatijih turističkih predela u okruženju i kako su ljudi koji su se nekad tradicionalno bavili poljoprivredom uspešno uključili u razne vidove pružanja usluga u turizmu.

e-katalog 2 str

Deo dobijenih sredstava je iskorišćen za izradu je logo-a i e-kataloga koji će se koristili za promovisanje turističkih znamenitosti ovog područja.

Opština Novi Kneževac sa svojim prirodnim bogastvima (reka Tisa, lovišta, Stari Park, Dvorci…) i brojnim turističkim manifestacijama posebno očekuje pozitivne rezultate i značajno iskorišćenje svojih turističkih potencijla.

Share

Nema komentara »

RSS feed for comments on this post.
TrackBack URL

Leave a comment