Arhiva za kategoriju “Info”

Unapređenje regionalne saradnje

DKMT euroregion

Autonomna Pokrajina Vojvodina članica je Evroregije Dunav–Kriš–Moriš–Tisa, koju čine još i Županije Bač-Kiškun, Bekeš i Čongrad iz Mađarske, kao i Županije Arad, Hunedoara, Karaš-Severin i Timiš iz Rumunije.

Cilj saradnje članica u okviru Evroregije DKMT jeste da razvija i proširuje odnose između lokalnih zajednica i organa lokalnih samouprava na planu privrede, obrazovanja, kulture, nauke i sporta, te da podržava uključenje regiona u procese evropske integracije.

U cilju daljeg unapređenja regionalne saradnje, nedavno je na tromeđi Srbije, Mađarske i Rumunije upriličen sastanak, na inicijativu menadžera “Agencije za evroregionalni razvoj DKMT” Ester Ane Čokaši, a kojem su još prisustvovali predstavnici opštine Novi Kneževac, Levente Mađar – zamenik državnog sekretara Mađarske, Đula Seke – menadžer projekta u saobraćaju na granici Mađarske i Srbije, kao i Andraš Kiš predstavnik preduzeća TRENECON COWI.

Naime, Mađarska je angažovala pomenuto preduzeće koje se bavi poslovima inženjeringa, planiranja i konsultovanja u oblasti saobraćaja i transporta, odnosno izrađuje saobraćajno-planerske projekte, projektuje saobraćajnice, radi na projektima zaštite životne sredine, projektima mostova i drugim infrastrukturnim objektima, kako bi ispitala infrastrukturne potencijale tri naselja na samoj tromeđi – Bebaveke, Kibekhaza i Rabe.

Ideja je da se ispitaju infrastrukturne mogućnosti za otvaranje što većeg broja graničnih prelaza na tromeđi, budući da je praksa u Evropskoj uniji postojanje prelaza na svaka 3 km, kako bi se obezbedila bolja i brža cirkulacija ljudi i robe. opsirnije »

Share

Komemorativni skup u Banatskom Aranđelovu

Spomenik streljanim rodoljubima - Banatsko AranđelovoObeležena je 72. godišnjica od kada su u Banatskom Aranđelovu 9. januara 1942. godine fašistički okupatori streljali 30 rodoljuba i članova Narodooslobodilačkog pokreta iz Banatskog Aranđelova, Podlokanja, Crne Bare, Đale, Novog Kneževca i Srpskog Krstura.

Mesna zajednica Banatsko Aranđelovo i Mesna organizacija SUBNOR-a upriliičili su i ovog 9. januara komemoraciju u pomen streljanim rodoljubima.

Pomen rodoljubima streljanim na Lazinom bregu, kraj spomen obeležja na mesnom pravoslavnom groblju služio je paroh Srpske pravoslavne crkve u Banatskom Aranđelovu Boško Radovanac. Vence na spomenik su položili predstavnici MZ Banatsko Aranđelovo, Opštinskog odbora SUBNOR-a Novog Kneževca i Mesne organizacije SUBNOR-a Banatsko Aranđelovo. opsirnije »

Share

Rezultati izbora za članove Saveta mesne zajednice

Rezultati izbora

Izbori za članove Saveta mesnih zajednica na teritoriji opštine Novi Kneževac (Novi Kneževac, Banatsko Aranđelovo, Srpski Krstur, Đala i Majdan-Rabe) održani su 20. oktobra 2013. godine a sprovela ih je opštinska Izborna komisija.

Glasanje se sprovodilo na ukupno 14 biračkih mesta.

Na biračkim mestima nije evidentiarana ni jedna primedba u toku glasanja niti je opštinska Izborna komisija u Zakonom predviđenom roku primila bilo kakav prigovor na regularnost glasanja i tok izbora.

U birački spisak opštine Novi Kneževac ukupno je upisano 9719 birača od kojih je na birališta izašlo i glasalo 3275 građana što iznosi 33,7 %.  opsirnije »

Share

Savete mesnih zajednica biraju sva naselja opštine

Glasanje za članove Saveta MZ

Iz­bo­ri za čla­no­ve sa­ve­ta me­snih za­jed­ni­ca u no­vok­ne­že­vač­koj op­šti­ni odr­ža­će se u ne­de­lju 20. ok­tobra. U pet me­snih za­jed­ni­ca, sa ukupno de­vet na­se­lja, na 14 bi­rač­kih me­sta bi­će otvo­re­na birališta od 7 do 20 sa­ti.

Na 14 li­sta po­li­tič­kih par­ti­ja i gru­pa gra­đa­na, ko­je je utvr­di­la Op­štin­ska iz­bor­na ko­mi­si­ja u No­vom Kne­žev­cu, na­la­zi se 78 kan­di­da­ta ko­ji na­sto­je da pri­do­bi­ju po­ve­re­nje su­gra­đa­na.

Po pro­por­ci­o­nal­nom si­ste­mu u No­vom Kne­žev­cu se bi­ra se­dam, a u Ba­nat­skom Aran­đe­lo­vu, Srpskom Kr­stu­ru, Maj­da-Ra­beu i Đa­li po pet čla­no­va sa­ve­ta.  opsirnije »

Share

Pomoć za osnovce

Kancelarija za mlade NK1

Kancelarija za mlade opštine Novi Kneževac u saradnji sa NOO „Aktiv” u Čoki u okviru projekta „Sve(t) za mlade” pokrenula je humanitarnu akciju sakupljanja školskog pribora, odeće i obuće za najmlađe stanovnike opštine kojima je pomoć potrebna.

Akciji se odazvao veliki broj građana, osnovaca i gimnazijalaca, pa je sakupljeno više od 40 vreća robe namenjene najugroženijima.

Prikupljeni priborKontigent pomoći je predat Osnovnoj školi „Jovan Jovanović Zmaj” u Novom Kneževcu koja će istu distribuirati u svom ogranku u Banatskom Aranđelovu.

Humanitarna akcija se nastavlja, a sledeći sakupljeni konktigent će biti prosleđen ogranku novokneževačke osnovne škole u Srpskom Krsturu.

Iz Kancelarije za mlade opštine Novi Kneževac uputili su apel građanima da se odazovu humanitarnoj akciji i svojim malim doprinosom obraduju mališane kojima je pomoć potrebna.

Izvor – Milorad Mitrović, novinar novosadskog lista „Dnevnik“

Share