Poljoprivreda

Poljoprivreda u Banatskom Aranđelovu

Banatsko Aranđelovo ima veliki potencijal u sektoru poljoprivredne proizvodnje zahvaljujući povoljnim klimatskim uslovima, raspoloživim vodnim resursima i prirodnim karakteristikama zemljišta.

Severni Banat, područje na kome se nalazi Banatsko Aranđelovo, jeste tradicionalno i geografski izrazito poljoprivredno područje, što ga čini pogodnom bazom za prehrambenu industriju, međutim ovi kapaciteti ipak nisu u potpunosti prepoznati i iskorišćeni.

S obzirom na to da su uglavnom ruralna područja ta na kojima se nalazi poljoprivredno obradivo zemljište, česte migracije stanovništva ka većim gradovima dovele su do toga da je smanjen proizvodni kapacitet, a samim tim i prihodi budžeta u ruralnim opštinama. Krajnji ishod ovako nepovoljne situacije je pogoršanje životnih uslova, smanjenje mogućnosti da se sačuva stanovništvo na ovakvim područjima, te manjak kvalifikovanih ljudi koji bi radili u ovakvim sredinama.

Setva kukuruzaPa ipak, od ukupnog broja stanovnika u Banatskom Aranđelovu, najveći broj radno aktivnog stanovništva osnovni izvor prihoda pronalazi upravo u bavljenju poljoprivredom. Naime, od 1718 stanovnika Banatskog Aranđelova (po popisu iz 2002. godine) u grupu radno aktivnog stanovništva ubrajamo 569 meštana, dok od pomenutog broja 353 stanovnika se bavi isključivo poljoprivredom. Dakle, od ukupno radno aktivnog stanovništva 62,1% svoje uhlebljenje nalazi u pomenutoj privrednoj delatnosti. Takođe, neophodno je istaći i činjenicu da se znatan broj meštana bavi poljoprivredom ali kao dodatnom delatnošću, jer osnovni dohodak ostvaruju baveći se nekim drugim privrednim delatnostima, poput trgovine, građevinarstva, industije i slično.

Promene u poljoprivredi se dešavaju, mada poprilično sporo, i to pre kao odgovor na tržišne procese a ne kao jasna strategija razvoja ovog sektora. Što se tiče situacije u našoj opštini, možemo uočiti nekoliko karakteristika:

  • Promena vlasničke strukture i veličina poseda – Privatizacija celokupnog sektora, može se reći, privodi se kraju. Zakonom o poljoprivrednom zemljištu data je mogućnost da se poljoprivredno zemljište, kroz licitaciju, izdaje najboljem ponuđaču, koji može biti i poljoprivrednik za razliku od pre, kada je državnim zemljištem moglo da upravlja samo preduzeće. Usitnjenost poseda predstavlja veliku prepreku razvoju intenzivne poljoprivredne proizvodnje u opštini Novi Kneževac, iako od ukupne teritorije opštine čak 85% spada u obradivo poljoprivredno zemljište. Mada se unazad nekoliko godina mnogo promenilo davanjem državnog zemljišta u zakup na aukcijskoj osnovi, koje su ranije eksploatisale društvene ili zemljoradničke zadruge, slika na području naše opštine pokazuje da najveći broj gazdinstava, i dalje, spada u kategoriju „malih“, veličine između 2 i 5 hektara.
  • Smanjenje broja poljoprivrednika – Ovo je jedan od uočenih trendova koji je već uzeo maha. Sve je veći broj onih koji odlaze u druge sektore, a i veliki broj mladih ne prihvata da nastavi posao ovog tipa. Takođe, nemogućnost da se bude konkurentan na tržištu sa postojećim nivoom i načinom proizvodnje takođe utiče na to da imamo sve manje poljoprivrednika. Sve prethodno pomenuto dovodi do povećanja staračkih domaćinstava u Banatskom Aranđelovu. Isto tako, usled sve većeg razvoja tehnologije smanjuje se i potreba za radnom snagom u poljoprivredi.
  • Smanjenje poljoprivrednih površina – U proteklom periodu, pod pritiskom smanjenja broja nezaposlenih, tj. kreiranja novih radnih mesta, uočen je trend razvoja tzv. industrijskih zona/parkova. Opšte je prihvaćeno da ovakve namenske lokacije, pod pretpostavkom da postoji jasna zainteresovanost investitora, mogu da doprinesu kreiranju novih radnih mesta. Kako su značajna finansijska sredstva iz Nacionalnog investicionog plana RS bila opredeljena za komunalno opremanje ovakvih lokacija, manje razvijene opštine su u popriličnoj meri prihvatile ovakve finansijske podsticaje, i u tom smislu, menjale namenu zemljišta u korist građevinskog.

Dakle, poljoprivreda predstavlja, pored prerađivačke industrije, najvažniju delatnost u opštini Novi Kneževac, s obzirom da generiše skoro polovinu društvenog proizvoda i nacionalnog dohotka. Ukupna poljoprivredna površina u opštini Novi Kneževac iznosi 26,7 hiljada hektara, dok od toga 7,4 hiljada hektara obradivih površina potpada pod katastarsku opštinu Banatsko Aranđelovo.

Prema načinu korišćenja, na oranicama u Banatskom Aranđelovu se najviše uzgaja žito, zatim krmno bilje i najmanje industrijsko bilje.

DTD "Ribarstvo" Banatsko AranđelovoTakođe, potrebno je istaći da u Banatskom Aranđelovu danas postoji i jedno privatno poljoprivreno preduzeće, DTD „Ribarstvo“ d.o.o. koje upošljava oko 40-tak radnika i gazduje sa približno 2 hiljade hektara obradivog zemljišta.

Vlasnik „Ribarstva“, gdin Đorđević, tokom protekle dve godine investirao je značajna finansijska sredstva u cilju unapređenja poslovanja. Pomenuta sredstva uložena su u kupovinu neophodne poljoprivredne mehanizacije, osposobljavanje kanalske mreže u cilju navodnjavanja parcela, izgradnju silosa sa sušarom – kapaciteta 15 hiljada tona, kupovinu ili rentiranje zemljišta i sl.

Zaključujemo da poljoprivreda u Banatskom Aranđelovu ne dostiže ni izdaleka svoju potencijalnu profitabilnost zbog zastarelog i energetski zahtevnog načina obrade zemlje, usitnjenosti poseda, depopulacije, starenja poljoprivrednog stanovništva i nepopularnosti delatnosti među mladima.

Kreditna podrška poljoprivrediMeđutim, postoje i pozitivni primeri, koji jasno ukazuju na činjenicu da se uz pomoć adekvatne politike razvoja i bolje kreditne podrške poljoprivredi, koja je trenutno nedovoljna, nestimulativna i neprimerena njenoj ulozi u ukupnoj privredi Srbije, kao i sprečavanjem depopulacije može značajno doprineti profitabilnosti ovog sektora, čiji proizvodi već decenijama beleže cenovni rast na svetskim berzama.

 

 

Nema komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.