Turizam

Bogata kulturna baština, manastiri, arheološka nalazišta, termalne i termomineralne vode, lovišta i mreža kanala i reka su neki od neiskorišćenih mogućnosti za razvoj turizma u regionu Severnog Banata.

Kao tradicionalno poljoprivredni kraj Banatsko Aranđelovo, kao i opština Novi Kneževac, tek u proteklih deceniju ili dve počinje da radi na razvoju turističke ponude i razvoju turističkog imidža.

Iz prethodne konstatacije treba izuzeti lovni turizam, koji takođe do pre dve decenije nije bio u funkciji sticanja profita, iako postoje potencijali za njegov razvoj jer oko 87% teritorije Banatskog Aranđelova čine ritovi, idealna staništa za divljač.

Turistička ponuda Banatskog Aranđelova je nedovoljno razvijena, dok su osnovni problemi: neuređena infrastruktura za prijem gostiju, nedostatak smeštajnih kapaciteta, neiskorišćenost potencilaja koje pruža bogato lovište, nepostojanje turističke organizacije, zatim nema regionalnog povezivanja u cilju upotpunjavanja ponude, nepostojanje prepoznatljivosti, simbola ili specifičnosti vezanih samo za Banatsko Aranđelovo.

Dakle, Banatsko Aranđelovo je sredina u kojoj nije u dovoljnoj meri i na optimalan način iskorišten postojeći potencijal u cliju razvoja lovnog, ruralnog, kulturnog turizma i sl.

Kao prednosti naše sredine posebno se ističu: prostrano i bogato lovište, arheološka nalazišta, mogućnost organizovanja slikarskih i vajarskih kolonija, mogućnost unapređenja rada i promocije Muzeja naivnih ikona u cilju razvoja kulturnog turizma, kao i blizina granice, odnosno tromeđe između Srbije, Mađarske i Rumunije.

Lovište „Veliki Siget” ustanovljeno je 1994. godine i prostire se na 30539 hektara, od čega najveći deo predstavljaju njive (74%) i livade i pašnjaci (12,67%). Lovna površina čini 29085 hektara.

Lovačko udruženje „Kočovat“ iz Banatskog Aranđelova gazduje sa 9903 hektara. Lovište je ravničarskog tipa i najvećim delom je pod poljoprivrednim kulturama. Najzastupljenije vrste divljači su: srna, zec, lisica, fazan, poljska jarebica i divlja svinja.

Kočovatska lisicaJedan od najzanimljivijih događaja koji se odvija na pomenutom lovištu jeste „Hajka na kočovat0sku lisicu“. Pomenuta, sada već tradicionalna, manifestacija u organizaciji Lovačkog udruženja „Kočovat“ iz Banatskog Aranđelova, osmišljena je sa ciljem da obogati turističku ponudu opštine Novi Kneževac, pre svega u segmentu lovnog turizma. Hajka se održava sredinom januara, i okuplja više od 250 lovaca iz čitave zemlje u nastojanju da dođu do vrednog trofeja, budući da je osnovna karakteristika kočovatske lisice izuzetan kvalitet krzna i istinska lukavost, što nadmetanje čini zanimljivijim.

Arheološki lokalitet Majdan1996. godine započela su prva istraživanja lokaliteta u istočnim baštama naselja Majdan koji krije ostatke manastira Oroslamoš, najstarijeg verskog objekta u Banatu.

Naime, u pomenutom naselju koje se nalazi 3 km severno od Banatskog Aranđelova nalazi se pravoslavni hram Sv. Đorđa iz XI veka, za koji se veruje da je najstariji verski objekat u Banatu i koji je uništen u pohodu Tatara u XIII veku.

Do sada su otkriveni ostaci dve crkve iz XII i XIII veka i veliki broj grobova na osnovu čega se u velikoj meri može rekonstruisati život ljudi u srednjem veku na ovoj tada značajnoj raskrsnici trgovačkih puteva.

Značaj lokaliteta potvrđuju i arheolozi iz Mađarske i Rumunije koji su organizovali i nekoliko poseta turista ovom lokalitetu.

Arheološki lokalitet Podlokanj septembra 1996. godine započela su i prva istraživanja lokaliteta u južnim baštama naselja Podlokanj, koje se nalazi 6 km južno od Banatskog Aranđelova. Na pomenutom lokalitetu nalazi se eneolitska nekropola Tisapolgar-Bodrokerestur tipa, sa dvanaest skeletnih grobnica (sa prilozima u vidu nakita i oruđa) i nalazima naseobinskih ostataka iz predslovenske i slovenske epohe Ranog srednjeg veka.

Muzej naivnih ikona – predviđeno je da u prizemlju Doma kulture u Podlokanju otpočne sa radom Muzej ikona naivne umetnosti sa postavkom umetnina i izložbenim prostorom od 250 metara kvadratnih. Pomenuti prostor je potpuno uređen i opremljen.

Skulptura Mihajla Pupina, rad Save Halugin - Podlokanj„Ulica skulptura“ – u ulici „Vuka Karadžića“ u Podlokanju nalazi se zanimljiva postavka skulptura, naših znamenitih vajara i skulptora. Tako se u „Ulici skulptura“ mogu videti mnoga značajna umetnička dela od kojih, između ostalih, izdvajamo skulpturu Mihajla Pupina, našeg poznatog umetnika Save Halugin.

Značajnije turističke manifestacije u Banatskom Aranđelovu:  „Hajka na kočovatsku lisicu“ (održava se u januaru), „Sećanje na nekog“ (jul) – dečija likovna kolonija, „Kotlić“ (jul) – međunarodno takmičenje u kuvanju riblje čorbe, „Jesen u mom selu“ (oktobar) – susret aktiva žena iz Severnog Banata.

Kotlić - tradicionalno takmičenje u kuvanju riblje čorbe

Na samom kraju, možemo konstatovati da osim lovnog turizma u Banatskom Aranđelovu ne postoji tradicija turističke delatnosti, iako postoje lokacije koje imaju kulturni, istorijski i prirodno-geografski potencijal da postanu turističke destinacije. Takođe, turistička infrastruktura je neadekvatnog kvaliteta i kvantiteta, a ljudski resursi uposleni u ovoj grani nisu edukovani u skladu sa dobrom praksom modernog turizma, što upućuje na potrebu daljeg ulaganja u afirmaciju i razvoj turizma u Banatskom Aranđelovu.

 

 

Nema komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.