dr Smilja Srdić

Smilja Srdić rođena je 13. novembra 1949. godine u Banatskom Aranđelovu u kom je pohađala osnovnu školu. Školovanje nastavlja u Novom Kneževcu i Beogradu, gde završava gimnaziju odnosno studije germanistike na Filološkom fakultetu.

Po diplomiranju nekoliko meseci radi u eksperimentalnoj školi za strane jezike u Beogradu, potom prelazi u seminarsku biblioteku Odseka za germanistiku Filološkog fakulteta. Od 1985. godine angažovana je u nastavi. Danas je na istom Odseku  upravnik  i u zvanju redovnog profesora za nemački jezik.

Naučne titule magistra i doktora lingvističkih nauka stekla je na matičnom fakultetu odbranom magistrarskog rada iz kontrastivne analize nemačkog i srpskohrvatskog jezika i doktorske disertacije u kojoj je predmet istraživanja jezik Luterove Biblije iz 1534. godine.

Teme magistarskog i doktorskog rada uvelikome su odredile pravac budućeg naučnog bavljenja prof. dr Smilje Srdić – istorija nemačkog jezika i kontrastivna analiza nemačkog i srpskog jezika i danas su u fokusu njenog naučnog interesovanja.

Bavljenje pitanjima stranog jezika (u ovom slučaju nemačkog jezika) pretpostavljalo je višemesečne boravke u zemljama nemačkog govornog područja i rad u tamošnjim univerzitetskim bibliotekama.

Građa za doktorsku disertaciju i sve obimnije radove (Morfologija nemačkog jezika, Pesma o Hildebrandu, Uvod u ranonovovisokonemački) skupljana je referentnim bibliotekama u Gracu, Beču, Berlinu, Hajdelbergu, Osnabriku.

Trenutno je zajedno sa nemačkim partnerom angažovana na izradi 2. izdanja nemačko-srpske kontrastivne gramatike.

 

Nema komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.